کیک با دیزاین سنتی

کیک با دیزاین سنتی

کیک وانیلی با کاور خامه وانیلی و چاپ خوراکی
با دیزاین سنتی همراه با شوگرشیت خوراکی
تمامی دیزاین این کیک خوراکی میباشد
فیلینگ موز و گردو

Code: 106