کیک با دیزاین نقشه جهان

کیک با دیزاین نقشه جهان

کیک وانیلی با کاور خامه وانیلی
فیلینگ شکلاتو خامه

Code: 105